Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU LAWCAREER

Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako: Polityka) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego law.career, działającego pod adresem internetowym law.career (dalej jako: Serwis). 

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem: [law.career/regulamin].

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest (Kruczek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) (dalej jako: Administrator).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą:

 1. poczty elektronicznej  – pod adresem: [kontakt@kruczek.pl];
 2. poczty tradycyjnej  – pod adresem: [Wolności 14, 13-200 Działdowo].

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Serwisu wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

 1. Zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie Usługi Konta

Podczas zakładania Konta przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres e-mail

Podstawą prawną do przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usługi Konta zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.

Podanie wyżej przytoczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Konta. Pamiętaj jednak, że ich podanie jest całkowicie dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Konta.

Administrator będzie przetwarzał wyżej wymienione dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie Usługi Konta.

 1. Zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży Usługi

Celem zawarcia Umowy sprzedaży Usługi potrzebujemy od Ciebie następujących danych:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. numer telefonu,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj),
 6. sposób płatności,
 7. NIP.

Podstawą prawną do przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania Umowy sprzedaży Usługi  zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy mieszanej (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania wspomnianych umów). 

Administrator będzie przetwarzał wyżej wymienione dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z wyżej wymienionych Umów.

 1. Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego

Celem prawidłowo przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego potrzebujemy od Ciebie następujących danych:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres poczty elektronicznej,
 4. numer telefonu,
 5. adres do korespondencji (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązku udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta, oraz realizacji uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi – art. 556 i n. Kodeksu cywilnego.

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi. Pamiętaj, że podanie tychże danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji uprawnień wynikających z rękojmi.

Administrator będzie przetwarzał wyżej wymienione dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego (nie dłużej jednak, niż 14 dni), a w wypadku realizacji uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi – do czasu ich przedawnienia

 1. Przesyłanie newslettera

Celem świadczenia Usługi Newslettera przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. imię,
 2. adres e-mail.

Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie. Pamiętaj, że podanie adresu e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).

Administrator będzie przetwarzał adres e-mail do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Przesyłanie powiadomień za pomocą adresu e-mail

Celem przesyłania Ci powiadomień w formie wiadomości e-mail przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres e-mail.

Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania Klientów o podejmowanych czynnościach związanych ze świadczeniem usług.

Pamiętaj, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymywania informacji o czynnościach związanych ze świadczeniem usług (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania wyżej wskazanych informacji).

Administrator będzie przetwarzał wyżej wymienione dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągniecia celu przetwarzania.

 1. Obsługa formularza kontaktowego

Celem prawidłowej obsługi formularza kontaktowego przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres e-mail

Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

Pamiętaj, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

Administrator będzie przetwarzał wyżej wymienione dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody, nie dłużej jednak niż do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 1. Obowiązki podatkowe (m. In. Wystawianie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej)

Celem spełnienia przez nas obowiązków podatkowych potrzebujemy od Ciebie następujących danych:

 1. imię i nazwisko/firma,
 2. adres zamieszkania/siedziby,
 3. NIP,
 4. numer Zamówienia.

Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora wyżej wskazanych obowiązków).

Administrator będzie przetwarzał wyżej wymienione dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

Pamiętaj, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji wyżej wskazanych uprawnień).

Administrator będzie przetwarzał wyżej wymienione dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami potrzebujemy od Ciebie następujących informacji:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. firma,
 4. adres e-mail,
 5. adres zamieszkania/siedziby,
 6. numer PESEL/KRS.

Podstawą prawną do przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem.

 1. Analiza aktywności w Serwisie

Celem analizy Twojej aktywności w serwisie przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. data i godzina odwiedzin,
 2. numer IP urządzenia,
 3. rodzaj systemu operacyjnego urządzenia,
 4. przybliżona lokalizacja,
 5. rodzaj przeglądarki internetowej,
 6. czas spędzony w Sklepie,
 7. przeglądane produkty.

Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności w Sklepie.

Pamiętaj, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności w Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora wyżej wskazanych informacji).

Administrator będzie przetwarzał wyżej wymienione dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Administrowanie sklepem

Celem prawidłowego administrowania Serwisem przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. adres IP,
 2. data i czas serwera,
 3. informacje o przeglądarce internetowej,
 4. informacje o systemie operacyjnym.

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

Pamiętaj, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Serwisu w sposób prawidłowy).

Administrator będzie przetwarzał wyżej wymienione dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności w Serwisie oraz danych, które zapiszesz na Koncie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 1. firma hostingowa;
 2. dostawcy systemów płatności online;
 3. dostawca usługi newslettera;
 4. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w Sklepie i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);
 5. firma świadcząca usługi księgowe.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej. 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora narzędzi takich jak Google Analytics, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: USA, Chile, Singapur oraz Tajwan (Republika Chińska). Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej; 
  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że Serwis korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania Serwisu – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Sklepu, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  2. zwiększenie komfortu przeglądania Serwisu – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  3. tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Serwisu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Sklepu i dostosowywanie jego działania do preferencji użytkowników;
  4. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części strony internetowej Serwisu. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:
NARZĘDZIEDOSTAWCAFUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH DANYCHOKRES DZIAŁANIA
Niezbędne pliki cookiesAdministratorDziałanie tych plików jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, dlatego nie możesz ich wyłączyć. Dzięki tym plikom (pobierających m.in. numer IP Twojego urządzenia), możliwe jest m.in. informowanie Cię o plikach cookies działających na stronie internetowej SklepuWiększość niezbędnych plików cookies ma charakter sesyjny, niektóre jednak pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres 12 miesięcy lub do momentu ich usunięcia;
Google AnalyticsGoogleNarzędzie to umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania z Sklepu przez Klientów, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Sklep oraz czynić go bardziej przyjaznym dla Klientów.do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
Facebook PixelFacebookNarzędzie to umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Sklep także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności.do 3 miesięcy lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
 1. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Serwis. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Serwisu, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony Serwisu, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 

Polityka obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 r.